Text Size

AUDIENTE LA MINISTERUL SANATATII

PDFPrintE-mail

MINISTERUL SANATATI

 

ORDIN Nr. 601/12.06.2012

privind stabilirea modului de acordare a audienţelor in cadrul Ministerului Sănătăţii

Art. 1. lncepând cu data prezentului ordin , audienţele in cadrul Ministerului Sănătăţii se ţin de către ministrul sănătăţii şi secretarii de stat.

Art. 2. Inainte de a se adresa Ministerului Sănătăţii, persoana care solicită inscrierea in audienţă, trebuie să se adreseze direcţiei de sanătate publică judeţene din raza domiciliului său sau celei în care are sediul autoritatea publică reclamată, solicitând programarea unei audienţe.

Art. 3. (1) Persoana nemulţumită de răspunsul directiei de sănătate publică sau persoana care nu a primit niciun răspuns in termenul prevazut de lege, precum şi in cazurile in care cererea sau situaţia de fapt nu poate fi rezolvată la nivelul direcţiei de sănătate publică, se poate adresa Ministerului Sănătaţii.

(2) In situaţia prevăzută la alin. (1) persoana solicita direcţiei de sănătate publică programarea unei audienţe la Ministerului Sănătăţii.

(3) Direcţia de sanatate publică transmîte, telefonic sau in scris, Ministerului Sănătaţii, solicitarea prevăzută la alin. (2) cerând, in numele şi pentru această persoana programarea unei audienţe la Ministerul Sănătăţii.

(4) In funcţie de problematica ce face obiectul audienţei, structura de relaţii publice a Ministerului Sănătăţii planifică audienţa la ministrul sănătătii sau la unul dintre secretarii de stat care răspunde de domeniul ce face obiectul audienţei şi informează direcţia de sănătate publică cu privire la data, ora şi locul stabilite pentru audienţă.

(5) Direcţia de sănătate publică are obligaţia de a informa si indruma persoana care a solicitat audienţa despre data, ora şi locul stabilite in condiţiile alin. (4).

(6) După desfăşurarea audienţei, structura de relaţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii transmite direcţiei de sănătate publică o informare cu privire la decizia luată de catre persoana care a ţinut audienţa.

Art. 4. Directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor de sanătate publică pot solicita, telefonic sau in scris, audienţe la ministrul sănătăţii sau la unul dintre secretarii de stat care răspunde de domeniul care face obiectul audienţei, pentru rezolvarea unor situaţii specifice activităţii desfăşurate in baza raporturilor de muncă,

Art. 5. (1) Audienţele in cadrul Ministerului Sănătăţii se ţin in fiecare zi de joi a saptămânii , prin rotaţie, începând cu ora 14.00, cu excepţia sărbătorilor legale, potrivit graficului intocmit conform modelului prevăzut in anexa nr. 1.

(2) Graficul prevazut la alin.(1) va fi completat Structura de relaţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii

(3) În cazul În care, din motive obiective, ministrul sănătăţii sau unul dintre secretarii de stat nu poate acorda audienţa in ziua programată, va desemna un înlocuitor dintre directorii generali/directorii incadrati in structurile pe care le coordonează;

(4) Numele persoanei desemnata ca inlocuitor, in condiţiile alin, (3), se comunică structurii de relaţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii, de către cabinetul demnitarului care a tinut audienţa;

(5) Structura de relaţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii are obligaţia de a ţine un registru de audienţe intocmit conform modelului prevăzut in Anexa nr. 2,

Art. 6. (1) Şefii structurilor Ministerului Sănătăţii pot solicita audienţe la ministrul sănătăţii pentru rezolvarea unor situaţii specifice activităţii desfăsurate in baza raporturilor de muncă sau de serviciu, de luni până vineri intre orele 9.00 -11.00.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) solicită directorului de cabinet al ministrului sănătăţii programarea unei audienţe.

Art. 7. Structurile şi persoanele care ocupă funcţiile nominalizate in prezentul ordin vor aduce la indeplinire prevederile acestuia,

Art. 8. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. La data intrării in vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr, 52/2012 privind $tabilirea modului de acordare a audienţelor in cadrul Ministerului Sănătăţii

Art. 10. Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României, Partea 1.

MINISTRU

VASILE CEPOI

cautare