Text Size

Examen de promovare in grad profesional superior

PDFPrintE-mail

 

NR. 31903 din 3 SEPTEMBRIE 2020


ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 478, art. 618 alin. (1),alin. (4) şi alin. (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi compeltările ulterioare, Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea organizează examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu.

Funcţia publică pentru care se organizează examenul:

· un post de inspector clasa I, grad profesional superior la Compartimentul inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă.

Condiţiile de participare la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1) lit. a), lit. c), lit. d) şi alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Examenul de promovare constă în 3 etape succesive:

Ø selecţia dosarelor de înscriere;

Ø proba scrisă;

Ø interviul.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

  • adeverinţă eliberată de biroul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
  • formular de înscriere.

Examenul de promovare se va organiza la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, str. Decebal nr. 4A, în data de 8 octombrie 2020, ora 10:00 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituţiei noastre în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, respectiv de la data de 07.09.2020 până la data de 26.09.2020.

Afişat astăzi 7 septembrie 2020 la sediul şi pe pagina de internet a Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea.

Bibliografia este următoarea:

1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI – Titlul II, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Constituţia României, republicare;

3. Ordin   MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

4. Ordinul MS 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF BIROU RUNOS,

DR. MĂRGĂRITESCU LORENA LUCIA EC. PĂSAT ELEONORA

cautare