Text Size

ANUNT DE CONCURS ASISTENT MEDICAL

PDFPrintE-mail

RÂMNICU VÂLCEA Str. DECEBAL Nr. 4A; Tel. 0250 747720; Fax 0250 746504

E Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; www.aspjvalcea.ro

NR. 5023 DIN 15 APRILIE 2015

Anunţ:

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trept profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Direcţia de Sănătate Publică

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist debutant cu PL la

Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă – Medicina muncii

1. Condiţiile generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

- diploma de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;

- fără vechime în specialitate;

- cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

3. Principalele cerinţe conform prevederilor din fişa postului.

Concursul constă într-o probă scrisă cu test grilă şi interviu şi se organizează la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, str. Decebal nr. 4A , astfel:

12 mai 2015 ora 10.00 – proba scrisă

14 mai 2015 ora 10.00 – proba interviu

Concursul se va desfășura după următorul calendar:

- depunere dosare concurs în perioada 16.04.2015 - 29.04.2015 între orele

09.00 - 14.00;

- selecție dosare – 30.04.2015, ora 10.00;

- afișare rezultate selecție dosare -30.04.2015, ora 11.30;

- depunere contestații – 30.04.2015, între orele 12.00 – 14.00;

- soluționare și afișare rezultate contestații -30.04.2015, ora 15.00;

- susținere probă scrisă -12.05.2015 ora 10.00;

- afișare rezultate proba scrisă -12.05.2015 ora 15.00;

- depunere contestații proba scrisă – 13.05.2015 între orele 9.00 – 12.00;

- soluționare contestații – 13.05.2015 între orele 12.30 - 14.00;

- afișare rezultate contestații – 13.05.2015 ora 15.00;

- proba interviu – 14.05.2015 ora 10.00;

- afisare rezultate proba interviu – 14.05.2015 ora 14.00

- depunere contestații interviu – 15.05.2015 între orele 9.00 – 12.00

- soluționare contestaţii interviu – 15.05.2015, între orele 12.30 – 13.30;

- afișare rezultate contestații -15.05.2015 ora 14.00;

- afișare rezultate finale – 15.05.2015 ora 15.00.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice (se completează la Biroul RUNOS);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copie după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul)

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Dosarul de concurs se depune la Biroul RUNOS, etaj 1 camera 13, Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea.

Tematica şi bibliografia se află la Biroul RUNOS.

Relatii suplimentare la tel 0250/747720 int. 130.

Persoana de contact: Cristescu Mihaela - consilier, Birou RUNOS.

DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF BIROU RUNOS,

DR. MĂRGĂRITESCU LORENA LUCIA EC. PĂSAT ELEONORA

cautare