Text Size

Anunt concurs

PDFPrintE-mail

BIROU RUNOS


RÂMNICU VÂLCEA Str. DECEBAL Nr. 4A; Tel. 0250 747720; Fax 0250 746504

E Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; www.aspjvalcea.ro

ANUNŢ

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional principal în cadrul Compartimentului de control unităţi şi servicii de sănătate.

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul medicină şi confirmare în specialităţile medicale de igienă, medicina muncii, sănătate publică;

- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiilor publice: minimum 5 ani;

Concursul se va organiza la data de 11 octombrie 2016, ora 10:00, proba scrisă, la sediul instituţiei.

Data şi ora interviului vor fi anunţate ulterior, după susţinerea probei scrise.

Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III -a la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

a) formularul de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) copia carnetului de muncă şi adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice – model standard.

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia este următoarea:

1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicare, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicare;

3. Ordinul MS 824 din 5 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat;

4. Ordin   Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - republicare, Titlul I;

6. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

7. Ordinul MSP 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare;

8. Ordin MS 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;

9. Ordinul MS 916/2006 privinda probarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare;

10. Ordinul MS 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară;

11. Ordin MS 1225 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină, a centrelor de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale;

12. Ordinul MS 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale;

13. Ordin MS  1228 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidenţe şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane;

14. Ordin  MS 1226 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Rm. Vâlcea, Strada Decebal nr. 4A, Biroul resurse umane (etaj I camera 13), la telefon 0250/747720 şi pe pagina de internet www.aspjvalcea.ro.

ANEXA Nr. 3: FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi nu mă aflu în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege pentru funcţionarii publici.

Data......................

Semnătura.................

_____

1 Se vor trece calificativele: "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine".

2 Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

3 Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.

Funcţia publică solicitată:

Numele şi prenumele:

Adresa:

Telefon:

Studii generale şi de specialitate

Studii medii liceale sau postliceale

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Studii superioare de lungă durată

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Studii postuniversitare, masterat şi doctorat

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Alte tipuri de studii

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Limbi străine1)

Limba

Scris

Citit

Vorbit

Cunoştinţe operare calculator

Cariera profesională

Perioada

Instituţia / firma

Funcţia

Principalele responsabilităţi

Detalii despre ultimul loc de muncă2): 1...................................................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................................................

Persoane de contact pentru recomandări3): 1...................................................................................................................................................................................

2.................................................................................................................................................................................

3....................................................................................................................................................................................

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data___________________

Semnătura______________

*1) Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine".

*2) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

*3) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.

Denumire angajator

Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)

Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr.de înregistrare

Data înregistrării

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na...................................................................................., posesor al B.I./C.I., seria.................., nr.................., CNP........................................, a fost/este angajatul ................................................................................................................, în baza actului administrativ de numire nr................../contractului individual de muncă/, cu normă întreagă/cu timp parţial de..........ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr......../......................... , în funcţia/meseria/ocupaţia de 1........................................

Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel .2..................... , în specialitatea.......................

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl./d-na............................................. a dobândit:

- vechime în muncă: .....................ani........luni.......zile

- vechime în specialitatea studiilor: ....................ani.............luni..........zile.

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

Nr.

crt

Mutaţia

intervenită

Data

Meseria/funcţia/ocupaţia cu

indicarea clasei/gradaţiei

profesionale

Nr. şi data actului pe baza

căruia se face

înscrierea şi temeiul legal

În perioada lucrată a avut..........................zile de concediu medical şi ................... concediu fără plată.

În perioada lucrată, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/ i s-a aplicat sancţiunea disciplinară .................................

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

Data Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3,

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului,

Ştampila angajatorului

1 - prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii

2 - se va indica nivelul de studii (mediu /superior)

3 - persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că

nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani

Subsemnatul/Subsemnata.............................................................................................................................................. (numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume anterioare)

cetăţean român, fiul/fiica lui .......................................................

(numele şi prenumele tatălui)

şi al/a .......................................................................

(numele şi prenumele mamei)

născut/născută la .........................., în . .................................

(ziua, luna, anul) (locul naşterii: localitatea/judeţul)

domiciliat/domiciliată în ................................................................................

(domiciliul din actul de identitate)

legitimat/legitimată cu .................................................................................

(felul, seria şi numărul actului de identitate)

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statul funcţionarilor publici (r2), declar prin prezenta, pe propria răspundere, că ....................................... (am fost/nu am fost) destituit/ă dintr-o funcţie publică sau ....................................... (mi-a încetat/ nu mi-a încetat) contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Data ______________________

Semnătura __________________

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

conform art. 49 alin. (1) lit. g) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, respectiv conform art. 5 alin. (1) din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

Subsemnatul/Subsemnata........................................................... (numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume anterioare)

cetăţean român, fiul/fiica lui .......................................................

(numele şi prenumele tatălui)

şi al/a .......................................................................

(numele şi prenumele mamei)

născut/născută la ........................., în . ..................................

(ziua, luna, anul) (locul naşterii: localitatea/judeţul)

domiciliat/domiciliată în ............................................................

(domiciliul din actul de identitate)

legitimat/legitimată cu .............................................................

(felul, seria şi numărul actului de identitate)

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că .......................................... (am fost/nu am fost) lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a)-c) din ordonanţa de urgenţă.

De asemenea, am luat cunoştinţă despre prevederile art. 5 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, potrivit cărora: "Persoanele care depun declaraţia pe propria răspundere sunt exonerate de obligaţia asigurării protecţiei informaţiilor secrete de stat sau secrete de serviciu".

Data ______________________

Semnătura __________________

 

cautare